De Gereformeerde Gemeente van Bodegraven wil staan op het vaste fundament van de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is en dat het de norm is voor ons leven.

In de Bijbel staan voor iedereen zaken van levensbelang. De Heidelbergse Catechismus, De Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis, belijden we ook als een juiste samenvatting van het onderwijs in de Bijbel.In de Apostolische geloofsbelijdenis of Twaalf Artikelen staat eveneens een samenvatting van het christelijk geloof. Deze oudste belijdenis is ontstaan in de 2e eeuw na Christus:

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
5. Op de derde dag weer opgestaan van de doden;
6. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de al- machtige Vader;
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heiligen Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
10. Vergeving van de zonden;
11. Wederopstanding van het lichaam;
12. En een eeuwig leven.

Uitleg van de twaalf artikelen

1. Wij geloven dat er één God is. Hij is eeuwig, dat wil zeggen: Hij is er altijd geweest. God heeft de aarde gemaakt en de mens geschapen om de aarde te bouwen en te bewaren. De Bijbel zegt dat er drie Goddelijke Personen zijn: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. We noemen dit de Drie-eenheid.
2. Wij geloven dat Jezus Christus, Gods Zoon, aan het begin van onze jaartelling mens geworden is. Hij werd geboren in de plaats Bethlehem in Israël. Dit feit vieren we tijdens het Kerstfeest.
3. Wij geloven dat de Heilige Geest Die in nauw contact staat met de Vader en de Zoon, op een voor ons onbegrijpelijke manier zó werkte dat Jezus geboren werd zonder dat Hij een aardse vader had.
4. Wij geloven dat de eerste mensen (Adam en Eva) op aanraden van de duivel in opstand kwamen tegen God. Ze werden ongehoorzaam. Hierdoor is de relatie tussen God en de mens verstoord. En ook de hele schepping is onderworpen aan het kwaad en de dood. Jezus werd mens om de straf op de zonden te dragen. Hiervoor heeft Hij geleden, is Hij veroordeeld door de rechter Pontius Pilatus, en is Hij aan het kruis gestorven. Ook heeft Hij Zijn Vader alle eer gegeven door in volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn Vader te leven.
5. Wij geloven dat Jezus na Zijn offer en begrafenis (Goede Vrijdag) is opgestaan (Pasen). Door Jezus dood heeft Hij het eeuwige leven verdiend voor Zijn kinderen, de gelovigen.
6. Wij geloven dat Jezus is opgevaren naar de hemel (Hemelvaartsdag). Daar leeft Hij tot in eeuwigheid en bidt en zorgt Hij voor Zijn gelovigen.
7. Wij geloven dat Jezus op een dag, die niemand kan voorspellen, terugkomt op de aarde. Hij komt dan als Rechter om een oordeel uit te spreken over alle mensen die dan leven of die ooit geleefd hebben. Alle mensen die oprecht in Jezus geloven, zullen vrijgesproken worden van de schuld die ze hebben vanwege hun overtredingen van Gods geboden. Alle mensen die niet in Jezus geloven, zullen veroordeeld worden tot de dood.
8. Wij geloven dat Jezus Zijn Heilige Geest zendt om in ons te wonen en te werken, zodat wij ons aan Hem toevertrouwen, en meer op Jezus gaan lijken. De Heilige Geest leert de gelovigen om te leven in overeenstemming met de Tien Geboden, de leefregels, die we van God gekregen hebben.
9. Wij geloven dat alle mensen die in God geloven tot een onzichtbare, geestelijke kerk behoren en dat God er altijd voor hen zal zijn.
10. Wij geloven dat Jezus heeft geleden, gestorven en opgestaan is. Hij heeft daarmee de schuld betaald die zondaren bij God hadden gemaakt. Hun zonden worden uit genade vergeven. Wij noemen dat ‘de verzoening met God’.
11. Wij geloven dat degenen die gestorven zijn bij de Wederkomst van Christus, een lichaam zullen terugkrijgen dat verenigd wordt met de ziel.
12. Wij geloven dat de gelovigen eeuwig zullen leven bij God in de hemel en op een nieuwe aarde. Er zal dan alleen maar vreugde, dankbaarheid en lofprijzing zijn. De gelovigen zullen God dan alle eer geven. Wat een heerlijke toekomst.

Heb je vragen over het geloof of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op. Ook ben je van harte welkom in onze kerkdiensten.