Kerkdienst

Agenda Livestream

Hoe gaat het er in een kerkdienst aan toe?

Wanneer je voor het eerst een dienst volgt, is het fijn om te weten wat je kunt verwachten in een kerkdienst. De diensten in onze kerk duren ongeveer 1,5 uur en hebben vaak het volgende programma (de liturgie):

Binnenkomst kerkenraad en stil gebed

In stilte bidden we om Gods zegen over de dienst.

Welkom en mededelingen

Aanwezigen worden welkom geheten en een gezegende dienst gewenst. Verder volgen er mededelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot activiteiten in de gemeente in de komende week.

Votum en groet

De voorganger (dominee of ouderling) spreekt: Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van Zijn handen (Psalm 124: 8 en Psalm 138: 8).

Als een dominee voorgaat, wordt daaraan toegevoegd: Genade en vrede zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen (Openbaring 1: 4-5)

Zingen

Tijdens de dienst zingen we een aantal verzen uit de Psalmen. Psalmen zijn berijmde gezangen uit de Bijbel die de gedachten en gevoelens van gelovigen vertolken. Zingen kan het hart tot God brengen. Op de borden voor in de kerk staat aangegeven welke Psalmen en gezangen we tijdens de diensten zingen.

Lezing van de wet of van de Geloofsbelijdenis

In de zondagmorgendienst lezen wij Gods Wet, de Tien Geboden. Deze wet heeft God aan Mozes gegeven (zie Exodus 20: 1-17). In de zondagmiddagdienst lezen we de Apostolische geloofsbelijdenis.

Zingen

In aansluiting op de Wet of de geloofsbelijdenis zingen we een Psalm of een gezang.

Schriftlezing

Wij luisteren naar de voorlezing van een gedeelte uit de Bijbel. Het gedeelte dat gelezen wordt staat aangegeven op het bord voor in de kerk. Meestal is dit tevens het gedeelte waarover de preek zal gaan.

Gebed

De voorganger gaat voor in gebed. In het gebed brengen we God onze dank toe; erkennen en belijden we onze zonden, gebreken en tekortkomingen. Ook vragen we God ons in genade aan te zien en de dienst te zegenen. We bidden of God de voorganger wil helpen en in het bijzonder te zijn bij mensen in nood of zorgen, onder wie zieken, rouwenden en hulpbehoevenden in de gemeente.

Zingen en collecte

We zingen een Psalm of een gezang. Voor het zingen wordt er gecollecteerd (geld ingezameld). Er worden collectezakken doorgegeven waar ieder een bijdrage in doet. Normaal gesproken zijn er drie collecten:
- De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie (ter ondersteuning van minder draagkrachtigen in binnen- en buitenland).
- De tweede collecte is voor de Kerk (de onkosten van de dienst).
- De derde ook voor de Kerk (vooral het gebouw en onderhoud daaraan).

Soms wordt er ook nog een vierde, extra collecte gehouden voor een specifiek doel.

Je kunt je giften ook via de bank overmaken.

Preek (eerste gedeelte)

De voorganger geeft uitleg bij het Bijbelgedeelte dat gelezen is en houdt ons de boodschap er uit voor. Meestal deelt hij zijn preek op in een drietal aandachtspunten, die achtereenvolgens aan de orde komen.

In de middag- of avonddienst staat met regelmaat een hoofdstuk (zondag) uit de Heidelbergse Catechismus centraal.

Zingen

We zingen een Psalm.

Preek (tweede gedeelte)

De voorganger vervolgt zijn preek.

Dankgebed

Na de preek volgt er een kort gebed om de Heere God te danken voor de dienst die we met elkaar mochten hebben.

Zingen

We zingen tot slot een Psalm.

Slotzegen

Alle mensen gaan staan en de dominee zegent ons namens God.

Contact?

Heb je naar aanleiding van deze dienst vragen, neem dan gerust contact met ons op via contact. Ook als je meer te weten wilt komen over de Bijbel, een cursus wilt volgen of een Bijbel wilt ontvangen.

In ieder geval vonden we het fijn dat je deze dienst wilde volgen en we hopen dat het voor jou een onvergetelijke ontmoeting met God was.