Wat is er met Pinksteren?

Met Pinksteren viert de christelijke kerk, dat de Heilige Geest is neergedaald op aarde. Deze Geest is met de Vader en Jezus Christus, God. De komst van de Geest gebeurde op het eerste Pinksterfeest nadat Jezus uit de dood was opgestaan. Deze komst was zo overweldigend, dat in de Bijbel staat dat de Geest werd "uitgestort" over de mensen.

Belofte en komst van de Heilige Geest

Voordat Jezus terugging naar de hemel heeft Hij de gelovigen beloofd, dat Hij ze niet alleen zal laten. Hij zou Zijn Vader bidden om een Ander (Die Hij Trooster noemt) Die eeuwig bij hen zal blijven. Deze belofte is vervuld toen de Heilige Geest op aarde kwam op het Pinksterfeest. Hij kwam toen met tekenen van wind en vuur. Ook werden de apostelen van Jezus op die dag zo vol met de Geest dat ze in allerlei talen over het werk van God en Jezus konden spreken. Lees hierover meer in de Bijbel in Handelingen, hoofdstuk 2
U kunt dat hier lezen.

Onzichtbaar en toch aanwezig

Je kunt deze Geest niet zien en toch is Hij er. Het is net als met de wind. In een gesprek met Nicodemus, een vooraanstaande Joodse kerkleider, heeft Jezus het zo uitgelegd: De wind blaast, waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid; maar u weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is iedereen, die uit den Geest geboren is" Bijbel, Johannes 3 vers 8

Dit geboren worden uit de Geest wordt op andere plaatsen in de Bijbel "de wedergeboorte" of "de bekering tot God" genoemd. Zonder deze wedergeboorte is het onmogelijk om echt in Jezus te geloven en eeuwig met Hem te leven.

Het werk van de Heilige Geest

Het werk van de Heilige Geest kan kort worden omschreven als:

  • - Hij komt in mensen.
  • - Hij overtuigt mensen van hun zonden tegen God.
  • - Hij leert mensen God om vergeving vragen over hun zonden.
  • - Hij wijst ze op de mogelijkheid van vergeving door de dood en de opstanding van Jezus.
  • - Hij geeft ze het geloof in Jezus, zodat ze weten dat hun zonden om Hem vergeven zijn.
  • - Hij blijft in de gelovigen zolang ze op aarde leven.
  • - Hij ondersteunt ze bij beproeving en vervolging en bidt met en in hen tot God.
  • - Hij verzekert de gelovigen van het eeuwige leven met God.
  • - Hij gebruikt bij al deze dingen de Bijbel, het ware woord van God.
Als de Heilige Geest in mensen komt is dat niet omdat mensen dat hebben verdiend. Het is genade van God. Bid dan tot God dat deze Geest ook in u mag komen. Want iedereen die door de Geest van God wordt geleid, die is een kind van God, Bijbel, Romeinen 8 vers 14.

Tijdstip en herkomst van het Pinksterfeest

Pinksteren wordt altijd 10 dagen na Hemelvaartsdag en 50 dagen na Pasen gevierd. De oorsprong van het Pinksterfeest ligt in het oud Joodse feest dat 50 dagen na Pascha (later Pasen) werd gevierd. In de Bijbel staat dit onder andere in Leviticus 23 vers 15. Op de pinksterdag werden de eerste broden aan God opgeofferd die waren gemaakt van koren van de nieuwe oogst van dat jaar. Ook houdt het verband met de wet van de 10 geboden die God 50 dagen na het eerste Pascha gaf aan het volk van Israël. Na de bewuste Pinksterdag na de hemelvaart van Jezus Christus werd dit feest in de christelijke kerk het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.