Wat is er met Goede Vrijdag en Pasen?

Voor Christenen is Pasen het feest, dat de Heere Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Omdat Hij God en mens is, kon Hij dit. Met Zijn opstanding heeft Hij het eeuwige leven voor iedereen die in Hem gelooft geopend.
De werkelijke betekenis van Pasen heeft dus niets te maken met eieren, paashazen of nieuwe meubels. Het verhaal over de opstanding van Jezus uit de dood staat op verschillende plaatsen in de Bijbel, onder andere in het Bijbelboek Lukas, hoofdstuk 24. U kunt dat hier lezen.

Jezus stond op uit de dood. Waarom moest Hij sterven?

Jezus stierf omdat wij mensen een persoonlijke schuld hebben tegenover God. Door Zijn dood betaalde Hij deze schuld. In het begin van de Bijbel lezen we dat de Heere God alles goed en volmaakt heeft geschapen, ook de mensen. Zij mochten op aarde in een paradijs leven en waren altijd dicht bij God en gericht op de glorie van God. God had tegen hen gezegd, dat zij voor eeuwig zouden mogen leven, als ze Zijn geboden hielden.
Maar de mensheid overtrad het gebod van God. Wij dachten dat we daardoor vrij zouden worden. In werkelijkheid zijn we daarmee slaven geworden van de grote tegenstander van God, de satan. Daarmee heeft elk mens schuld tegenover God. Deze schuld is zo groot, dat niemand die zelf meer kan betalen. Omdat niemand meer kan betalen, moet iedereen de straf van God ondergaan. Deze straf is de eeuwige dood, dat is: zonder God in de hel.

Maar de Heere God heeft uit liefde en genade Zelf ook de mogelijkheid gegeven dat de schuld die de mensen bij Hem hebben, wordt vergeven. Vanaf het begin van de Bijbel lezen we van deze beloften van God.

Wel moet de schuld worden betaald. Ook daarvoor heeft God gezorgd. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde gezonden, het kerstfeest. Daarover leest u hier meer.

Jezus werd mens. Hij deed dit vrijwillig en uit liefde. Hij wilde de straf van God op de zonde van mensen dragen. Omdat de straf van God op onze zonden de dood is, moest Jezus sterven.


Was Jezus een martelaar?

Nee, Jezus stierf omdat hij vrijwillig zijn leven heeft afgelegd.
Je kunt dit lezen in de Bijbel, in Johannes 10 vers 17 en 18.
Als Jezus een martelaar was geweest, dan was Zijn dood wel bijzonder geweest, maar niet geschikt om tebetalen voor de schuld tussen God en mensen.

Waarom kon Jezus de schuld tussen God en mensen betalen?

Elk mens heeft een schuld bij God en kan die niet meer betalen. Omdat Jezus mens werd, maar geen schuld bij God Zijn Vader heeft, kon Hij wel betalen. Toen Hij mens werd bleef Hij ook God. Dit was nodig, omdat de schuld die moest worden betaald zo groot is, dat een gewoon mens dat nooit zou kunnen. Hij betaalde door Zijn leven te geven aan een kruis. Deze manier van sterven wordt een van God vervloekte dood genoemd. Daarmee nam Jezus ook de vloek weg die God had uitgesproken over de zonden.

Wat voegt het toe dat Jezus ook weer opstond uit de dood?

Als Christus niet zou zijn opgewekt, is het geloof in God zinloos. Als Jezus alleen was gestorven was de schuld wel betaald, maar zou niemand daar profijt van hebben. In dit leven zou het troost geven, maar bij de dood zou de mens alsnog verloren gaan. Maar Jezus leeft en daarom zal iedereen die in Hem gelooft door de dood heen met Hem leven. In de Bijbel wordt hier op veel plaatsen over geschreven. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 12 - 23

Wat heb ik aan Pasen?

God vraagt van ons dat wij ons tot Hem bekeren. Dat betekent dat wij teruggaan naar Hem en onze zonden en schuld aan Hem belijden. Vanuit onszelf zullen we dat niet doen. Maar God leert het ons te doen door Zijn woorden in de Bijbel en Zijn Geest in ons leven. We zullen dan onze schuld belijden aan God en bij Hem vergeving zoeken. God geeft u dan vergeving omdat Jezus de schuld heeft betaald door te sterven aan het kruis. God geeft u dan het eeuwige leven omdat Jezus opstond uit de dood en eeuwig leeft!
Dit is het evangelie van God. Gelooft u dit? Over de opstanding van de Heere Jezus zijn veel liederen gemaakt. In het onderstaandelied wordt de betekenis van Pasen heel mooi weergegeven.

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgen licht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
Wie in 't geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4 Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Wanneer en waar stierf Jezus en stond Hij op uit de dood?

Jezus werd rond het jaar 0 geboren en stierf ongeveer in het jaar 33 aan een kruis, nadat Hij was bespot en mishandeld door Joden en Romeinen. Dit was op een vrijdag op de heuvel Golgotha net buiten de stad Jeruzalem.
Die vrijdag was het begin van het Pascha, het Joodse feest waarin de uittocht van de Joden uit Egypte wordt gevierd. Bij dit feest werd een lam geslacht. Het bloed van dat lam moest aan de buitenkant op het deurkozijn van de voordeur worden gestreken.
Dit als een herinnering aan het eerste Pascha waarbij iedereen die achter die deur was, veilig was voor het oordeel van God, dat Hij in die nacht van het eerste Pascha over Egypte liet komen.
We lezen dit in het Bijbelboek Exodus, hoofdstuk 12, vers 21 tot en met 23.

De Heere Jezus wordt in de Bijbel vaak vergeleken bij een Lam. Net als het lam bij het Pascha moest sterven, zo moest Jezus ook sterven en Zijn bloed, Zijn leven geven.
Iedereen die gelooft dat Jezus dit offer voor hem of haar heeft gebracht, krijgt vergeving van zijn of haar schuld bij God.
De vrijdag dat Jezus stierf wordt daarom de Goede Vrijdag genoemd. Jezus stond op uit de dood op de zondagmorgen na deze Goede Vrijdag. Dit is de eerste paasdag.
Omdat Jezus op een zondag opstond, houden christenen deze dag als rustdag, die ze wijden aan God en Zijn dienst.
Dit doen ze onder andere door het bezoeken van kerkdiensten, waarin wordt gebeden, gezongen en geluisterd naar de uitleg van de Bijbel. De zondag wordt daarom ook wel de `Dag van de Heere` genoemd en wordt daarom wekelijks door Christenen als een feestdag gevierd.