Wat is de betekenis van hemelvaartsdag?

Hemelvaartsdag is voor christenen een feestdag. Niet omdat het een vrije dag is, maar omdat ze op die dag vieren, dat Jezus Christus terug gegaan is naar de hemel. Het belang van de Hemelvaart van Jezus is, dat Hij nu vanuit de hemel Zijn kerk (de gelovigen) regeert. Hij leeft eeuwig in de hemel, wat de zekerheid geeft, dat iedereen die in Hem gelooft ook eeuwig met Hem in de hemel zal leven.

Tijdstip en manier waarop

Hemelvaartsdag is altijd op een donderdag 40 dagen na de zondag van Pasen. Met is Jezus opgestaan uit de dood en heeft Hij het graf verlaten. Daarna heeft Hij Zich levend vertoont aan veel van Zijn volgelingen. Op die 40e dag ging Jezus met een aantal van Zijn volgelingen naar een bergtop net buiten de stad Jeruzalem (de Olijfberg vlak bij het stadje Bethanië). Daar werd Hij zichtbaar voor iedereen opgenomen naar boven, naar de hemel, totdat een wolk Hem aan het gezicht van Zijn volgelingen onttrok.

In de Bijbel lezen we daarover: Lukas, hoofdstuk 24 vers 50 en 51:
En Hij (Jezus) leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
U kunt dat hier lezen.

Handelingen, hoofdstuk 1 vers 8 en vers 9:
Maar u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En als Hij (Jezus) dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

De kroon op het werk van Jezus

De Hemelvaart van Jezus is de bekroning van Zijn werk op aarde. Bij Zijn geboorte werd Hij naast God ook mens. Hij leefde 33 jaar tussen de mensen, met als doel om te gaan lijden en sterven. Dit was nodig, om de verbroken relatie tussen God en mensen te kunnen herstellen. Door ons afkeren van God (onze zonden tegen God), verdienen wij Gods straf, namelijk het na onze dood voor eeuwig verloren zijn in de hel. Maar Jezus wilde de straf van God dragen. Hij kon dit in een korte tijd doen, omdat er bij en in Hem nooit zonde is geweest. Jezus heeft dit gedaan op Goede Vrijdag.

Maar er is meer. Hij heeft de dood ook overwonnen door uit de dood op te staan. Door Zijn dood en opstanding heeft Hij het mogelijk gemaakt dat mensen, die zich afgekeerd hebben van God, weer terug mogen komen bij God. In de Bijbel staat dat iedereen die dit offer van Jezus door het geloof aanvaardt niet in het verderf komt (de eeuwige straf), maar het eeuwige leven heeft.

Bij Zijn hemelvaart is Jezus terug gegaan naar de Hemel, nu ook met Zijn menselijk lichaam. Het is het bewijs dat Hij weer welkom was bij God de Vader. Die is volkomen tevreden over het werk dat Jezus op aarde heeft gedaan. Zijn dood, opstanding en hemelvaart vormen ook de zekerheid, dat al Zijn volgelingen, eenmaal zullen opstaan uit de dood en eeuwig met Jezus bij God zullen leven.

Wat Jezus in de hemel doet

In de Hemel is Jezus aan de rechterhand van Zijn Vader. Dit is een aanduiding voor een ereplaats. Vanaf deze plaats zijn er twee dingen die Jezus in het bijzonder doet:1. Hij bidt bij God de Vader voor het behoud van iedereen die in Hem gelooft. In de Bijbel, Johannes 17 vers 24 zegt Jezus tot God de Vader, dat Hij wil dat Zijn volgelingen bij Hem komen in de hemel. Daar zullen ze dan Zijn heerlijkheid en macht, die Hij van Zijn Vader heeft gekregen, dan zien. Jezus kan en mag dit vragen omdat Zijn vader Hem al heeft liefgehad van voor het begin van de schepping van de wereld.

2. regeert daar als Koning over al Zijn volgelingen op deze aarde. Dit regeren betekent niet, dat het christenen altijd voor de wind zal gaan. Het betekent wel, dat zij ondanks vervolgingen, spot, laster etc. Jezus nooit meer zullen loslaten en Hij Zijn volgelingen niet. Hij geeft Zijn liefde aan mensen, zodat ze door alles heen het geloof in Hem zullen behouden.

In de Bijbel, Mattheus 28 vers 18 zegt Jezus: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
En in Johannes 10 vers 28: En ik geef hun (de gelovigen) het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan tot in eeuwigheid, en niemand zal dezelve (dat zijn de gelovigen) uit Mijn hand (dat is macht en bescherming) rukken.

Om na ons leven bij Deze almachtige Koning te mogen komen, is het nodig dat we ons in ons leven naar Hem toekeren. Hij heeft beloofd, dat als we dit in geloof doen met belijdenis van onze schuld tegenover God en gebed om vergeving, Hij onze Koning wil zijn.

Ontstaan van hemelvaartsdag

In de vroeg Christelijke kerk werden Pasen Hemelvaart en Pinksteren als een geheel gevierd in een periode van 50 dagen. Pas na enkele eeuwen heeft elk feest zijn eigen moment gekregen. Hierdoor is de oorspronkelijke eenheid tussen deze gebeurtenissen minder duidelijk geworden.