Bodegraven, 4 maart 2021

 

 

Onderwerp: Nieuwe besluiten van de kerkenraad van de GG Bodegraven i.v.m. aantallen kerkgangers voor de kerkdiensten per D.V. 7 maart 2021

 

Beste gemeenteleden, jongens en meisjes,

 

Ontwikkelingen binnen de samenleving en bij de overheid leiden tot het zoeken naar voorzichtige versoepelingen ten aanzien van de coronamaatregelen. De recente verruiming ten aanzien van het voortgezet onderwijs en verdere openstelling van winkels zijn hier voorbeelden van. Het overleg op landelijk niveau met enkele demissionaire ministers over versoepelingen specifiek voor de kerken is een ander voorbeeld. Er wordt ook geestelijke nood in de gemeente ervaren omdat we maar heel beperkt naar de kerkdiensten kunnen komen. Vanwege deze nood vindt de kerkenraad het belangrijk de gemeente perspectief te bieden.   

 

Vanwege deze omstandigheden en aansluitend bij genoemde ontwikkelingen heeft de kerkenraad dinsdag 2 maart concreet het volgende besloten: 

1. Het aantal mensen dat de kerkdienst fysiek kan bezoeken wordt vanaf D.V. zondag 7 maart opgeschaald tot ongeveer 80 kerkgangers per dienst. Kinderen tot en met 12 jaar worden hierbij niet meegeteld.

2. De gemeenteleden worden weer op alfabetische volgorde uitgenodigd voor de kerkdiensten. Vooralsnog zijn er drie groepen ingedeeld. Ook om te kijken hoe één en ander in de praktijk uitpakt. Naar aanleiding van deze praktijkgegevens kunnen we het aantal mensen dat we per groep indelen eventueel groter of kleiner maken.

 

Hieronder de eerste 3 groepen voor zondag 7 maart en voor biddagmorgen 10 maart:  

Groep 1: fam. A. Aarnoudse-Lokerse t/m fam. H. van Dam-Bos

Groep 2: fam. J. van Dam-Buitendijk t/m fam J. van Eijk-Muijt

Groep 3: fam. D.L. Elenbaas- Kraaijeveld t/m Eva en Hanna Kater

 

  Datum

  Ochtenddienst

  Middag- of avonddienst

  7 maart

  Groep 1

  Groep 2

  Biddag 10 maart

  Groep 3

  Alle basisschoolkinderen met
  ongeveer 30 begeleiders

 

 

 

 

De bewoners van De Akker en De Rank kunnen elke ochtenddienst naar de kerk komen.

Als u wilt ruilen met iemand of een gezin uit een andere groep; dit dan graag doorgeven aan broeder W.J. Bij de Vaate.

 

Wanneer er ontwikkelingen zijn, zal de kerkenraad hierop zo nodig reageren in de vorm van opschaling of afschaling van het aantal kerkgangers. Iets meer ruimte en versoepelingen betekenen ook meer verantwoordelijkheid. In dat kader hecht de kerkenraad eraan opnieuw de basisregels te benadrukken:

- Houd 1.5 meter afstand van elkaar (geldt niet voor gezinnen).

- Draag evenals in het voorgezet onderwijs een mondkapje bij het verplaatsen (binnenkomen en weggaan).

- Desinfecteer de handen bij het binnenkomen.

- Blijf thuis in geval van verkoudheids- of griepverschijnselen (koorts, keelpijn, loopneus, ademhalingsklachten). Ook degenen die een gezinslid met koorts of zelfs corona hebben, blijven thuis.

- Volg de aanwijzingen van de kosters en de bhv’ers op.

 

Voor het +12 verenigingswerk en de catechisaties wordt eveneens in overleg naar een verruiming gezocht om elkaar in fysieke zin te kunnen ontmoeten. De verenigingen en catechisaties worden hierover de komende tijd geïnformeerd.

 

Verder onderzoekt de kerkenraad met de dienstdoende predikanten de mogelijkheid om de bediening van het Heilig Avondmaal te houden op D.V. 21 en 28 maart. Daarbij zal worden bezien of het op deze zondagen mogelijk is drie diensten per zondag te houden.

 

Gemeente, moge onze Drie-enige God ons bewaren en gezond houden, bemoedigen en troosten in tijden van ziekte, spanning en verdriet. ’Onze hulp en onze verwachting is in de naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen’.

 

Namens de kerkenraad, de scriba’s A.A. van der Schans en G.C. Verhoeks

Implemented by GJdeBruijn