Israëlcommissie

De Israëlcommissie is opgericht om binnen onze gemeente invulling te geven aan de roeping die er ligt met betrekking tot het Joodse volk. In de Bijbel wordt dit volk Gods ‘eerstgeboren zoon’ genoemd (Exodus 4: 22), en nog steeds zijn zij ‘beminden, om der vaderen wil’ (Romeinen 11: 28).
Er ligt voor de kerk een dure roeping om naar hen om te zien, in het bijzonder zodat zij tot het geloof in de ware Messias mogen komen.
De commissie organiseert jaarlijks meerdere activiteiten. We vragen bijvoorbeeld aandacht voor de Israëlzondag , we initiëren een jaarlijkse weekdienst rondom thema Israël en we organiseren een jaarlijkse gemeente avond. De communicatie met betrekking tot deze activiteiten verloopt onder andere via ‘De Schakel’.
De commissie onderhoud goede contacten met het Deputaatschap voor Israël en stemt waar nodig de doeleinden van de financiële opbrengsten en andere activiteiten met hen af.

De belangrijkste doelen van onze commissie zijn:
- Bekendheid geven aan het werk onder het Joodse volk;
- Aanzetten tot bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk; 
- Geld in zamelen voor -primair- het Deputaatschap voor Israël, dat zich onder meer inzet voor evangelieverkondiging onder het volk Israël (www.dep-israel.nl) en -secundair- voor organisaties met eenzelfde oogmerk die binnen onze gereformeerde gezindte actief zijn
- Onze gemeente informeren over en op te wekken om te gaan in het voetspoor van de Puriteinen, de Nadere Reformatie en het Reveil in hun geloof, hun verwachting en vooral hun gebed voor Israël. Hierbij uitgaande van de vastheid, de betrouwbaarheid en onveranderlijkheid van het Woord van God, en van de God van het Woord, mochten zij grote verwachting hebben vóór Israël, en voor de wereld dóór Israël. (Romeinen 11: 15). Voor de komst van het Koninkrijk van de Koning der Joden in kerk en wereld.

Onze Israëlcommissie bestaat uit de volgende personen:
A.J. Oudenaarden, voorzitter, tel. (06) 3717 57 35
J.A.C. Vergeer, penningmeester, tel. (06) 5261 35 49
M.C. Buitenhuis, penningmeester, tel. (06) 5194 74 43
W.J. van Dijk, secretaris, tel. (06) 3136 92 98
W.D. van Dijk, secretaris, tel. (06) 1150 30 12

Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met bovenstaande personen.

Implemented by GJdeBruijn