Zondagavond 26 november - Voorbereiding Heilig Avondmaal

  

Tekst: 2 Samuel 9: 6-8 6. Als nu Mefiboseth, de zoon van Jonathan, den zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht, en boog zich neder. En David zeide: Mefiboseth! En hij zeide: Zie, hier is uw knecht. 7. En David zeide tot hem: Vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uws vaders Jonathans wil; en ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven; en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. 8. Toen boog hij zich, en zeide: Wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een doden hond, als ik ben? 

 

Thema: Met Mefibóseth naar de tafel 

1. Gevlucht 

2. Gehaald 

3. Gebogen 

4. Gezegend 

 

Liturgie: 

Psalm 123: 1, 2 

Psalm 103: 1 

Lezen: 2 Samuel 9 

Lezen: Formulier HA deel 1 

Psalm 32: 1, 6 

Psalm 22: 13, 15 en 16 

Psalm 116: 7, 8 

 

Leestip: 

- 1 Samuel 18 (Davids verbond met Jonathan) 

- Psalm 32 (boetpsalm) 

 

Citaat: 

Als God door de leidingen van Zijn voorzienigheid onze toestand omlaag brengt, en Gods genade er ons hart mee omlaag brengt, dan zullen wij gerust zijn. En zij, die zich aldus vernederen, zullen verhoogd worden”. Matthew Henry, Commentaar op geschiedenis Mefiboseth. 

 

RUIS, A.J.T. - Geestelijke lessen uit het leven van Mefiboseth Bastian dineerde met het koninklijk paar: “Onvergetelijk”

Implemented by GJdeBruijn