Zondagavond 14 augustus

  

HC Zondag 46 

Vraag 120: Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: Onze Vader?

Antwoord: Opdat Hij van stonden aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vreze en toevoorzicht tot God verwekke, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk, dat God onze Vader door Christus geworden is, en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Vraag 121: Waarom wordt hier bijgevoegd: Die in de hemelen zijt?

Antwoord: Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken, en van Zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten.

 

Thema: De Heere aanspreken met ‘Vader’:

1. wordt ons bevolen

2. impliceert eerbied

3. wijst op vertrouwen

 

Liturgie:

Psalm 33: 1, 2

Psalm 103: 4

Lezen: Lukas 11: 1-13

Psalm 103: 5, 6, 7

Psalm 33: 11

Psalm 25: 10

 

Geloofsbelijdenis: art. 13a NGB:

Wij geloven dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar Zijn heiligen wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder Zijn ordinantie; hoewel nochtans God noch auteur is, noch schuld heeft van de zonde die er geschiedt.

 

Leestip:

- Mattheus 5: 21-einde (lijken op de Vader)

- Mattheus 6 (niet bezorgd zijn)

- Mattheus 26: 36-46 (aanspreken van Vader)

 

Afbeelding: kind vertrouwt zijn (aardse) vader…

 

Gespreksvragen:

1. Waarom is het ‘niet om het even’ hoe wij God aanspreken in het gebed? Vergelijk het eens hoe een kind een aardse vader of moeder aanspreekt.

2. Nu wil God Zichzelf laten aanspreken met de Vadernaam. Waarom wil God dat?

3. Het gebruik van de Vadernaam mag leiden tot ‘kinderlijk vertrouwen’. Leg dat eens uit.

4. Geef eens enkele voorbeelden waaruit blijkt dat Jezus specifiek de Vadernaam gebruikt.

5. Hoe zien we de Vader getekend in de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15)? Waaruit bestond het vertrouwen van de weggelopen zoon?

6. Calvijn schrijft: ‘Zo dikwijls als wij bidden onze Vader wil Hij ons de weg der verzoening herinneringen’. Ofwel: Christus is de sleutel van de deur naar het Vaderhuis. Waarom is dat zo?

7. Het afhankelijke vertrouwen zien we in de ‘vader-kind-relatie’. Hij zal ons geven wat we nodig hebben. Kent u/ken jij dat vertrouwen? Hoe wordt ons dit vertrouwen op de Vader voorgehouden in Lukas 11: 1-13?

 

Voor de kinderen:

1. Heb jij een (pleeg)vader? Waaruit blijkt dat deze vader jou lief heeft?

2. De Heere God noemt Zichzelf ‘Vader’. Dat betekent dat je de Heere eerbiedig mag aanspreken. Waaruit blijkt het dat je eerbiedig naar de Heere bent?

3. Het aanspreken van de Heere als ‘Vader’ betekent dat de Heere goed voor jou wil zorgen. Waaruit blijkt het in jouw leven dat de Heere voor je zorgt?

 

  

Implemented by GJdeBruijn